Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll nr 7


RAKVERE KUNGLA LASTEAIA ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA PROTOKOLL

 

 

 

Rakvere

2.05.2022 nr 7

 

Koosoleku algus kell 13.30, lõpp kell 15.00

 

Juhatas: Marika Kundla

Protokollis: Maili Metsalu

Võtsid osa: Alla Puhilas, Airi Tõnn, Liidia Bobkova, Maili Metsalu, Marika Kundla, Svetlana Prohorova, Terje Makarova. 

Puudusid: Helen Blankin, lastevanemate esindajad Triin Reineberg, Cristhel Aunapuu ja Teresa Lasuk-Lepp.

 

Päevakord:

1. Tegevuskava ülevaatus

2. Tulevaste ürituste arutelu

3. Swot- analüüs

4. Uue aasta plaanid

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

1. Kuulati: Marika Kundla teatas, et tegevuskava on plaanipäraselt läbi viidud. Terje Makarova andis teada, et Mondo Maailmahariduse koolituse saanuid on meie majast 7, mais läheb koolitusele veel 4 inimest.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

2. Kuulati: Marika Kundla tuletas meelde lähenevad üritused – kevadine tööle-kojumineku uuring, taimelaat.

 

Kommentaarid:

Terje Makarova tegi ettepaneku kohviku tulud kanda plaanitava kasvuhoone fondi rahastamiseks.

Marika Kundla arvas, et kuna sel aastal tehakse viimast korda nurmenukuvaatlust, võiksime ka sellest osa võtta. 20. mail on tulekul kultuurilise mitmekesisuse päev ja 23. mail bioloogilise mitmekesisuse päev. Rühmad, kes soovivad, saavad seda tähistada - midagi teha või minna õppekäigule.

 

Otsustati:

2.1 Teha uuring 9.05 - 13.05 nädala raames välja selgitamaks, mil viisil töötajad tööle tulevad ja millise vahemaa läbivad.

2.2 Taimelaat 19. mail on kahe töörühma korraldada, nende poolt tehakse järgmiseks nädalaks ka vastav kuulutus.

2.3 Marika Kundla jagab nurmenuku vaatluse lehte, kui see algamas on.

2.4 Krõlli rühm valib välja õuealal koha ja hakkab tegelema linakasvatusega.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

3. Kuulati: Marika Kundla tuletas meelde, et sügisel kaardistasime oma keskkonnaalaseid tugevusi ja nõrkusi.

 

Kommentaarid:

Terje Makarova teatas, et lasteaia väärtustega hetkel tegeletakse. Lastevanemate kaasamine RK tegevustesse on nõrk ja ei toimi. Samuti paistab silma vähene osalemine RK seminarides. Ta tegi ettepaneku, et igaüks osaleks vähemalt ühel seminaril. Toataimede vähesuse üle rühmades  enam kurta ei saa, ka majasiseselt on erinevatesse kohtadesse neid juurde toodud. Terje Makarova teadis väita, et need õpetajad, kes on koolituse läbinud, kasutavad maailmahariduse rakendamist teisest rahvusest lastega/ peredega. Ta tegi ettepaneku keskenduda õppetöös süvendatult kahele teemale aastas. Marika Kundla arvas, et kolmas teema võiks ka olla, aga mitte nii süvendatult. Terje Makarova arvas, et lasteaia tegevuskava on hästi ühildatud RK töögrupi tegevuskavaga.

Alla Puhilas ja Airi Tõnn tegid ettepaneku Eliisi sündmuste kalendrisse panna kirja keskkonnaalased koolitused ja seminarid, mis on kõigile mõeldud.

Marika Kundla arvas, et töögrupi liikmed on olnud aktiivsed, kuid liikmena võiks olla ka keegi õpetaja abidest.

Oleme teinud koostööd teiste lasteaedadega. Marika Kundla arvas, et peaksime endile selgeks tegema , mis on meie jaoks „kogukond“? Ta tegi ettepaneku näiteks organiseerida ülelinnalise loodusteemalise joonistuskonkursi kaasates erinevaid lasteaedasid.

Terje Makarova väitis, et keskkonnaalane tegevus on aidanud meie lasteaia kuvandit parandada. See on välja tulnud ka lastevanemate rahuloluküsitlustest. 

Svetlana Prohorova märkis, et prügi sorteerimise teadlikkus on meie asutuses veel madal, palju eksitakse.

 

Otsustati:

 

3.1 TEL ja RK tegevuskavad arutatakse enne läbi, kui lasteaia tegevuskava koostatakse, et ei tuleks dubleerimist.

3.2 Terje Makarova paneb tulevikus Eliisi sündmuste kalendrisse teated keskkonnaalastest koolitustest ja seminaridest. 

3.3 Leida lastevanemate hulgast aktiivseid osalejaid, kes tooksid oma ideid ja ettepanekuid meie sekka, kaasata keskkonnateemadest huvitatuid inimesi ja eksperte.

3.3 Svetlana Prohorova paneb aias olevate kastide juurde välja juhendi, mis hõlbustab erinevate jäätmete sorteerimist. Samuti teeb teavitustööd töötajate hulgas.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

4. Kuulati: Marika Kundla arvas, et vaja on kokku leppida ja valida välja kindlad sündmused, mida võiks ühiselt tähistada. Need võiksid olla seotud keskkonnaga, väärtustega jms ning asetseda RK seinal.

 

Kommentaarid:

Marika Kundla ettepanekud olid veel RK ja TEL rühma tihedam koostöö või ühendada töörühmad, sest paljud teemad kattuvad omavahel. Seda võiks arutada näiteks pedagoogilisel nõupidamisel. Samuti arvas ta, et keskkonnaülevaatuste analüüs peaks olema põhjalikum, rajada võiks tulevikus permapeenra, tutvustada lastevanematele koosolekutel keskkonnaalaseid kokkuleppeid ning jagada meie lasteaia ühiseid tegevusi sotsiaalvõrgustikus.

Terje Makarova uue õppeaasta teema ettepanek oli menüü ja tervislik toit, sest teadlik laste harjutamine tervisliku toiduga on väga tähtis.

 

Otsustati:

4.1Terje Makarova otsib välja sündmused, mida lasteaias ühiselt tähistada.  

4.2 Järgmisel korral valida uus RK juht ja blogipidaja.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Nutiseade ei tee seda, mida nimi lubab, vaid pigem vastupidi

Eilne järjekorras juba kaheksas roherännaku veebiseminar keskendus laste vaimsele tervisele. Ajuteadlane Jaan Aru rääkis enam kui viiekümnele huvilisele teemal „Lapsed ja nutineedus“. Ta juhtis juba loengu alguses tähelepanu sellele, et olles ise huvitatud nii inimese ajust, psühholoogiast kui tehisintellektist, ei võitle ta nutiseadmete vastu , vaid laste ja ka täiskasvanute aju eest , kuna me kõik oleme võimelised rohkemaks. Mida see tähendab? Lühidalt kokkuvõttes tähendab see seda, et meie laste aju on suuteline palju enamaks, kui me arvame. Loovus, loomingulisus ja andekus on mõisted, mida tõlgendatakse ajuteadlase sõnul sageli valesti – neid omadusi nähakse kui midagi, mis mõnel inimesel on ja mõnel mitte. Jaan Aru juhtis tähelepanu sellele, et kuna inimese aju on plastiline, on iga laps ja täiskasvanu võimeline ennast teostama ja oma potentsiaali realiseerima. Tasub endalt küsida, mis on see, mille vastu minu laps sügavat huvi tunneb? Mis paneb tal silma särama? Mida ta tahab uu

Lasteaia esimene mudaköök mänguvalmis!

18. mail alustati meie lasteaia Rohelise Kooli töögrupi liikmete poolt lasteaia esimese mudaköögi rajamisega. Miks peaks ühes lasteaias üldse mudakööki vaja minema? Kas lastele seal mängides peale mustuse veel midagi kasulikku külge jääb? Muidugi! Lapsed saavad mudaköögis toimetades erinevaid kogemusi: nad katsetavad, õpivad tundma looduslikke materjale, nende omadusi, olekuid ja muutusi. Lastel tekib loovalt mängides ja õppides erinevaid küsimusi, millele saab üheskoos hakata vastuseid otsima ja lapsed saavad erinevate valdkondade vahel luua seoseid, mis ongi õppimise alus. Areneb laste peenmotoorika, tunnetustegevus, kujutlusvõime, sotsiaalsed ja mänguoskused. Kindlasti saab harjutada ka korra ja puhtuse pidamist. Seega kõike, mida lastel on vaja nüüd ja edaspidi, pakub neile mäng mudaköögis :) Kuidas aga esimese mudaköögi ehitamine läks? Köögi põhjaks on vahva leid Lääne-Viru Jäätmekeskusest. Uus elu on antud ühele vanale tööpingile, samuti vanadele väärt tammepuust sahtl

Erinevad elurikkad kasvualad meie õuealal

Meie lasteaia õuealal jalutades võib kohata mitmeid põnevaid peenrakaste ja erilisi kasvualasid. Osaleme hetkel kahes projektis (rahvusvaheline lina- ja eestisisene kartulikasvatusprojekt), mis loovad lastele võimaluse jälgida taimede kasvu terve elutsükli jooksul ning võimaldavad lastel uurida, katsetada ja õppida otse tegevusväljal.  Uued infotahvlid aitavad lapevanematel ja külalistel end meie lasteaia taimekasvatusprojektide ja märgistatud kasvualadega kurssi viia! :)